Dommerklubbe

Dom i sak om soningsforhold

Oslo tingrett avsa 20. april 2016 dom i sak om krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og senere soning av idømt straff.

Avgjørelse    20. april 2016    👤Dag T. Hoelseth   

Saksøker ble 24. august 2012 dømt til forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år etter at han gjennomførte terrorhandlinger i Oslo sentrum og på Utøya i Hole kommune, hvor til sammen 77 mennesker ble drept og en rekke personer ble skadet og påført psykiske lidelser.

Saksøker hadde i en periode på 4 år og ni måneder vært underlagt et soningsregime på høysikkerhetsavdeling der han var isolert fra andre innsatte. Alle besøk ble foretatt gjennom glassvegg, og fengselet kontrollerte hans besøk, telefonsamtaler og korrespondanse. Retten kom til at soningsregimet representerte en krenkelse av EMK artikkel 3. Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse ved vurderingen av om isolasjon var strengt nødvendig, begrensede forvaltningsmessige klagemuligheter, for få kompenserende tiltak og at hans psykiske helsetilstand ikke i tilstrekkelig grad var hensyntatt ved fastleggingen av soningsregimet. Videre ble rutinemessige nakenundersøkelser etter lufting i luftegård og som ledd i jevnlige uvarslede kontroller av ham ikke ansett som tilstrekkelig begrunnet utfra et sikkerhetsmessig perspektiv. Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand. Kriminalomsorgens brev-, besøks- og telefonkontroll ble ikke ansett som et brudd på EMK artikkel 8. [Sammendraget er hentet fra dommen.]

Dommen er tilgjengelig her.