Dom i tingretten - prøving av gyldigheten av tomtefesteloven § 33

Oslo Tingrett avsa 10. januar 2007 dom i sak om  prøving av gyldigheten av tomtefesteloven § 33. Saksøkerne, som eide en tomt med 53 festekontrakter, påstod at paragrafen var ugyldig og stred mot Grunnloven § 97 og § 105.

Avgjørelse    12. januar 2007    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en festekontrakt med festetid 50 år, som ble fremfestet til innehaverne av 53 leiligheter. Festekontraktene gikk ut i slutten av 2006. Kontraktene hadde en klausul om at ved utløpet av festetiden hadde grunneier valget mellom å forlenge for nye 50 år eller la festerne innløse tomten til full verdi. Grunneier hevdet at festerne, som påberopte seg tomtefestelovens § 33,  ikke hadde rett til å forlenge kontrakten på samme vilkår, festerne krevde at kontraktene skulle forlenges. Tingretten kom til at grunneier måtte gis medhold i påstanden om at festerne ikke hadde rett til forlengelse av festekontraktene og kom til at tomtefesteloven § 33 stred mot Grunnlovens § 97 og § 105.