Dom i tingretten - urettmessig bruk av beskyttet etternavn

Sunnmøre tingrett avsa 10. november 2006 dom i sak om krav om endring av foretaksnavn etter påstatt urettmessig bruk av beskyttet etternavn, jf. navneloven § 3 andre ledd første punktum.

Avgjørelse    15. november 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at saksøker hadde slektsnavnet Borgstein. Det var bare 19 personer som hadde dette navnet,  dermed var navnet beskyttet etter navneloven. Han ble i 2005 oppmerksom på at fire selskaper i 1990 var registret med navnet Borgstein, i tillegg var det senere registrert domenenavn med navnet. Saksøker krevde at bruken av navnet skulle opphøre. Retten kom til at det var gått 14 år fra Borgstein var registrert i Foretaksregisteret til saksøker gjorde innsigelser, og at dette alene måtte være nok til at retten til å kreve endringer var bortfalt ved passivitet. Partene måtte bære sine egne saksomkostninger, jf. tvistemålsloven § 172 annet ledd. Saken var tvilsom og det var reist rettslige problemstillinger som ikke var avklart i lov eller rettspraksis.