Dom og kjennelse i Borgarting lagmannsrett - enerett for gevinstautomater

Borgarting lagmannsrett avsa 26. august 2005 dom og kjennelse i sak om Norsk Tippings enerett til å drive gevinstautomater var i strid med EØS-retten.

Avgjørelse    8. september 2005    👤Knut Davidsen   

Spørsmålet i saken var om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen, som ga Norsk Tipping enerett til å drive gevinstautomater, var i strid med EØS-retten. Lagmannsretten fant at den norske enerettsordningen var omfattet av unntak fra hovedreglene om fri etableringsrett og fri flyt av tjenester, og det ble lagt vekt på EF-domstolens fem dommer som omhandlet det samme spørsmålet. Lagmannsretten kom til at den norske enerettsordningen måtte anses som et egnet virkemiddel for å oppnå myndighetenes målsetning for å kontrollere pengespill.