Dom og kjennelse i Høyesterett - forvaring.

Høyesterett avsa 17. mars 2005 dom og kjennelse i sak om fastsettelse av reaksjon for forsøk på overlagt drap og overtredelse av straffeloven § 148 samt utmåling av oppreisning til fornærmede.

Avgjørelse    21. mars 2005    👤Knut Davidsen   

Høyesterett omgjorde en fengselsstraff på 14 år til forvaring etter straffeloven § 39 c med en tidsramme på 15 år. Domfeltes anke over størrelsen på oppreisningsbeløpet til fornærmede ble og forkastet.