Dom og kjennelse i Høyesterett - gjenopptakelse av straffesak

Høyesterett avsa 25. februar 2004 dom og kjennelse i sak som gjaldt kjæremål over lagmannsrettens kjennelse om ikke å ta til følge en begjæring om gjenopptakelse.

Avgjørelse    3. mars 2004    👤Knut Davidsen   

Begjæringen var begrunnet i at den domfelte var straffet etter en bestemmelse i straffeloven § 192 som på tidspunktet for handlingen var vedtatt, men ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Lovendringen, som ble sanksjonert og satt i kraft 11. august 2000 (lov nr. 76) , ble kunngjort i Norsk Lovtidend Avd. I hefte 18 25. august 2000. Lovendringen innebar en straffeskjerpelse, så Høyesterett reduserte den pådømte straffen fra 2 år til 10 måneder.

Fra 1. januar 2001 blir alle lover og forskrifter kunngjort først elektronisk med kunngjøringsdato markert for hver kunngjøring. Kunngjøringene blir så samlet og publisert i en papirutgave med angivelse av kunngjøringsdato for hver enkelt sak. Se eksempel i årgang 2004 her. Høyesterett sier i dommen avsnitt 18 at det som ligger bak problemet i denne saken - tidsavstanden mellom vedtakelse og kunngjøring - må antas å være lite praktisk i dag.