Dom og kjennelse i Høyesterett - spørsmål om samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesterett avsa 8. september 2006 dom og 15. september 2006 kjennelse i saker som gjaldt straffutmåling ved grove narkotikaforbrytelser. Samfunnsstraff kunne ikke anvendes i noen av sakene.

Avgjørelse    20. september 2006    👤Knut Davidsen

Grunnlaget for dommen av 8. september 2006 var oppbevaring og salg av ganske store mengder hasj.  Domfelte anket tingrettens dom på ett års fengsel til lagmannsretten, som forkastet anken. Ved anke til Høyesterett ble det påstått samfunnsstraff, som ble avvist, men Høyesterett tilla en uforbeholden tilståelse stor vekt og reduserte straffen til fengsel i ni måneder.

Grunnlaget for kjennelsen av 15. september 2006 var oppbevaring og bruk av amfetamin, metamfetamin og hasj. Domfelte anket tingrettens dom på ett års fengsel til lagmannsretten, som forkastet anken. Ved anke til Høyesterett ble det påstått samfunnsstraff, som etter  Høyesteretts mening ikke kunne anvendes. Høyesterett kom til at domfeltes psykiske problemer ikke kunne tillegges vekt ved straffutmålingen og forkastet anken.