Dom og kjennelse i Høyesterett - tap av retten til å føre motorvogn pga overgrep

Høyesterett avsa 9. februar 2005 dom og kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om tap av retten til å føre motorvogn for en mann som var dømt for en rekke overgrep mot sin ektefelle, blant annet med bil. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom om tap av førerrett.

Avgjørelse    16. februar 2005    👤Knut Davidsen

Sakens bakgrunn var en rekke overgrep, blant annet frihetsberøvelse, tvang og trusler, og for denne saken for å ha brukt bil som middel ved et skremmende, forsettlig grovt skadeverk og forsettlig overtredelse av vegtrafikkloven § 3. I tingretten ble domfelte dømt til fire års fengsel, fradømt for alltid retten til å føre motorvogn og til å betale erstatning og oppreisning. Lagmannsretten reduserte fengselsstraffen til to år og seks måneder og at tap av retten til å føre bil ble redusert til fire år. Oppreisningen ble redusert fra 150.000 til 100.000 kroner. Domfelte anket hele dommen, men Høyesteretts kjæremålsutvalg tillot bare fremmet anken over førerrettstapet. Anken ble forkastet, og det ble gjort et tillegg i slutningen om at domfelte måtte avlegge full nye førerprøve, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 1 femte ledd, jf. forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 8-3 sjette ledd.