Dom og kjennelse i Høyesterett - uaktsomt drap, salg av metanolholdig sprit

Høyesterett avsa 28. april 2006 dom og kjennelse i sak om straffutmåling for blant annet uaktsomme drap forvoldt ved salg av metanolholdig sprit.

Avgjørelse    3. mai 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var salg av metanolholdig sprit som medførte at flere personer ble syke og døde. Saken reiste særlig spørsmålet om de uaktsomme drapene var begått under særdeles skjerpende omstendigheter. De tiltalte, A og B, ble i tingretten dømt til henholdsvis 12 og 5 års fengsel og ble dømt til inndragning av henholdsvis 6.000.000 og 38.000 kroner. Ved anke over straffutmålingen til lagmannsretten fikk A redusert straffen til 8 år og 6 måneder, og B til 4 år og 6 måneder. A og B anket til Høyesterett, som reduserte As straff til 8 år, men forkastet anken fra B.