Dommerklubbe

Dom om soningsforhold

Borgarting lagmannsrett avsa 1. mars 2017 dom i sak som gjaldt krav om fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og soning av dom på forvaring.

Avgjørelse    2. mars 2017    👤Knut Davidsen   

Saksøker A fikk i tingretten medhold i at EMK artikkel 3 var krenket under hans fengselsopphold, men fikk ikke medhold i sin påstand om at EMK artikkel 8 var krenket. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet anket og ble i Borgarting lagmannsrett 1. mars 2017 ( LB-2016-111749) frifunnet for kravet om krenkelse av EMK artikkel 3, samt for kravet om krenkelse av EMK artikkel 8. Lagmannsretten fant etter en samlet avveining at brevkontroll og oppfølging av medisinske behov ikke innebar en krenkelse av EMK artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og korrespondanse.