Dommer i Høyesterett - Festeavgift. Tomtefesteloven § 15

Høyesterett avsa 3. desember 2007 to dommer, en om fastsettelse av festeavgift ved forlengelse av festekontrakt og en om regulering av festeavgifter for fritidstomter ved forlengelse av festetiden, jf. tomtefesteloven § 15.

Avgjørelse    12. desember 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 3. desember 2007 to dommer, en om fastsettelse av festeavgift ved forlengelse av festekontrakt og en om regulering av festeavgifter for fritidstomter ved forlengelse av festetiden, jf. tomtefesteloven § 15.

I den første saken var det spørsmål om festeavgiften ved forlengelse av festekontrakten for en rekke punktfester i Risør kommune skulle fastsettes med grunnlag i tomteverdi eller i samsvar med endring i konsumprisindeksen. Bortfesterne fikk her medhold i tingretten og lagmannsretten i at festeavgiften skulle fastsettes med grunnlag i tomtepris. Dette ble stadfestet av Høyesterett.

I den andre saken var det spørsmål om bortfester ved forlengelse av den opprinnelig avtalte festetid kunne kreve festeavgiftene for fritidstomter fastsatt på grunnlag av tomteverdi. Bortfester fikk i tingretten medhold i at tomteverdien skulle legges til grunn ved fastsettelse av festeavgiften, men bare ved forlengelse eller fornyelse av kontraktene, for andre tilfeller skulle reguleringen baseres på konsumprisindeksen. Lagmannsretten kom til at festeavgiften også ved forlengelse eller fornyelse av kontraktene skulle fastsettes på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Dette ble stadfestet av Høyesterett, som under dissens kom til at en oppregulering på grunnlag av tomteverdi var avskåret fordi det innenfor den opprinnelig avtalte festetid var krevd regulering etter konsumprisindeksen.