Dommer i Høyesterett - rehabiliteringssituasjon, bedrageri og besøksforbud

Høyesterett avsa 11. mars 2003 dom i tre straffesaker som alle gjaldt spørsmål om straffutmåling.

Avgjørelse    19. mars 2003    👤Knut Davidsen   

I den første saken var tiltalte dømt for grove ran av eldre. For Høyesterett var et av spørsmålene om opphold i en behandlingsinstitusjon kunne regnes med i varetektstiden, og om tiltaltes positive utvikling ved oppholdet skulle tillegges vekt. Straffen ble satt ned med seks måneder til to år og seks måneder og oppholdet på institusjonen ble regnet som frihetsberøvelse. Les dommen her.

I den andre saken var tiltalte dømt for grovt uaktsomt bedrageri overfor sosialetaten, Høyesterett kom i motsetning til tingrett og lagmannsrett at tiltalte kunne idømmes samfunnsstraff i stedet for fengsel. Les dommen her.

I den siste gjaldt saken om straffutmålingen ved brudd på besøksforbud mv. etter straffeprosessloven § 222a, og i den sammenheng utformingen av vilkår etter straffeloven § 53 nr. 3 bokstav a ved delvis betinget dom. Høyesterett satte den ubetingede del av straffen til 16 dager som ble ansett utholdt ved varetekt og opprettholdt besøksforbudet. Les dommen her.