Dommer i Høyesterett - straffutmåling ved lekestativulykke, oppreisning

Høyesterett avsa 30. januar 2006 dom i en straffesak om straffutmåling ved uaktsomt drap, jf. straffelovens § 239 og produktkontrolloven og dom i sivil sak om oppreisning til de etterlatte etter ulykken.

Avgjørelse    3. februar 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for straffesaken var et lekestativ bestilt av en kommune. Lekestativet ble satt opp på en skoles uteområde og besto av to vertikale, like høye stolper og mellom og på toppen av disse en tverrbjelke som det var festet lange tau i. Stativet ble levert av et firma og produsert av et annet firma. Under lek brakk de vertikale stolpene og en 12-åring fikk tverrbjelken over seg og døde av de skader hun ble påført. Leverandør og produsent ble i tingretten dømt til 6 måneders ubetinget fengsel og til å betale oppreisning med kr 200.000 til hver av foreldrene. Etter anke til lagmannsretten ble straffen satt til 120 dagers fengsel for begge og kr 100.000 til hver av foreldrene i oppreisning. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen til Høyesterett, som etter en samlet vurdering kom til at straffen skulle settes til 6 måneders fengsel. Høyesterett kom til at det var en klar forsømmelse at det ikke var gjort beregninger før materialvalg og valg av konstruksjon. Det var særlig alvorlig at dette ikke skjedde selv etter at det var påvist bøyning i de vertikale stolpene, noe som ble forsøkt utbedret.

Oppreisningskravet ble anket til Høyestrett særskilt av barnets foreldre og ble behandlet i sammenheng med straffesaken. Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens dom, men kom til at saken hadde reist prinsipielle spørsmål det hadde vært grunn til å få avklart, og på bakgrunn av at partene hadde eller ville kunnet få fri saksførsel, ble saksomkostninger ikke tilkjent.