Dommer i Høyesterett - tilleggsskatt - ligningsloven § 10-3

Høyesterett avsa 18. mai 2006 to dommer om tilleggskatt. Den ene saken gjaldt gyldigheten av vedtak om ileggelse av 30% tilleggsskatt og den andre saken om åpenbare regne- og skrivefeil i likningsoppgavene kunne innebære ileggelse av 15% tilleggsskatt. Det var dissens i begge dommene.

Avgjørelse    23. mai 2006    👤Knut Davidsen   

Den første saken gjaldt gyldigheten av vedtak om ileggelse av 30% tilleggsskatt.
Spørsmålet var om tilleggsskatt helt skulle unnlates i medhold av ligningsloven §10-3, subsidiært om tilleggsskatten skulle reduseres til 15% i samsvar med samme lov §10-4 nr. 1 tredje punktum. Tingretten reduserte tilleggsskatten til 15%. Ved anke til lagmannsretten ble staten frifunnet og skattyter pålagt å betale 30% tilleggsskatt. Høyesterett kom til at ligningen for skattyter skulle oppheves og staten ble dømt til å betale saksomskostninger.

Den andre saken gjaldt spørsmålet om uriktige opplysninger i ligningsoppgavene basert på åpenbare regne- og skrivefeil kunne gi tilleggsskatt på 15%, jf. ligningsloven § 10-3. Ligningen ble opphevet i tingretten, der partene ble pålagt å bære sine egne saksomkostninger. Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom, men påla staten å dekke også motpartens saksomkostninger. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom, også når det gjaldt saksomkostningsspørsmålet.