Dommer i Høyesterett - utmåling av oppreisning til voldtektsoffer

Høyesterett avsa 5. november 2003 to dommer som gjaldt spørsmålet om størrelsen av oppreisningsbeløpet til voldtektsoffer, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b.

Avgjørelse    11. november 2003    👤Knut Davidsen

De to sakene ble behandlet sammen fordi de begge skulle ta stilling til størrelsen av oppreisningen. I den første dommen, sak nr. 2002/981, stadfestet Høyesterett lagmannsrettens fastsettelse av oppreisning på kr. 100.000 til den fornærmede. I den andre dommen, sak nr. 2002/1674, økte Høyesterett oppreisningsbeløpet fra kr. 50.000 til kr. 100.000.