Dommer i Høyesterett – lovbrudd ved utøvelse av hawala bankvirksomhet

Høyesterett avsa 1. juni 2005 to dommer, I og II , som gjaldt reaksjonsfastsettelsen for brudd på regnskapsloven, ligningsloven, valutareguleringsloven og finansieringsvirksomhetsloven ved utøvelse av hawala bankvirksomhet. Dissens.

Avgjørelse    3. juni 2005    👤Knut Davidsen

Sakens bakgrunn var utøvelse av internasjonal betalingsformidling gjennom en organisasjon som drev hawala bankvirksomhet. Hawala benyttes for pengeoverføringer til land uten eller med svært dårlig fungerende bankvesen. Vektlagt overtredelsene av regnskapsloven og ligningsloven ved straffutmålingen, det var ikke ført regnskaper for virksomheten og ikke innlevert selvangivelse. Høyesterett nedsatte fengselsstraffen i begge sakene og i sak I ble rettighetstapet, rett til å drive selvstendig næringsvirksomhet, redusert fra fem til tre år.