Dommerklubbe

Dommer i Høyesterett – motarbeidelse av rettsvesenet

Høyesterett avsa 12. mai 2016 to dommer i saker om motarbeidelse av rettsvesenet.

Avgjørelse    19. mai 2016    👤Knut Davidsen   

Den første dommen (HR-2016-1012-A) gjaldt en sak hvor tiltalte hadde mottatt en kjennelse hvor det ble nedlagt besøksforbud. Tiltalte brøt forstyrrende inn i et rettsmøte i en annen sak og ga med fakter og ord uttrykk for at dommeren var en idiot. Dagen etter ringte han henne på hennes private mobiltelefon og anklaget henne for å være grusom og et dårlig menneske. Deretter sendte han henne to tekstmeldinger med omtrent samme budskap. Høyesterett kom til at dette innebar straffbar overtredelse av straffeloven 1902 § 132a ( nå straffeloven 2005 § 157), og at straffen isolert sett ville være fengsel i om lag 30 dager. Fordi straffen også omfattet en annen straffbar handling, og overtredelsen var begått i prøvetiden for en tidligere dom på 6 måneders betinget fengsel for andre former for plagsom adferd, ble det fastsatt en fellesstraff på fengsel i 7 måneder, hvorav 60 dager betinget. Dommen gir veiledning for grensen mellom kritikk av domstolsavgjørelser og dommere som er beskyttet av ytringsfriheten og den alminnelige handlefrihet, og straffbar motarbeidelse av rettsvesenet.

I den andre dommen (HR-2016-1015-A) ble tiltalte ilagt 7 måneders fengsel for flere overtredelser av straffeloven § 132a første ledd bokstav b. Etter en sivil sak i domstolene la han ut flere videoer på Youtube med svært krenkende uttalelser om en dommerfullmektig, en advokat, en barnevernarbeider, en tingrettsdommer og en saksbehandler ved tingretten.