Dommer og kjennelse i Høyesterett – straffutmåling ved fartsovertredelse

Høyesterett avsa 17. november 2004 to dommer og en kjennelse om straffutmåling ved fartsovertredelse, særlig om idømmelse av samfunnsstraff.

Avgjørelse    30. november 2004    👤Knut Davidsen   

I den første dommen, HR-2004-01915-A, var domfelte i tingretten dømt til 14 dagers fengsel for å ha kjørt i 156,69 km/t på en strekning skiltet med 100 km/t som høyeste lovlige fart. Han anket til lagmannsretten, som forkastet anken. Domfelte anket til Høyesterett som endret tingrettsdommen fra fengsel til 36 timers samfunnstjeneste.

I den andre dommen, HR-2004-01913-A, var domfelte i tingretten dømt til 30 timer samfunnsstraff og 19 måneders tap av førerrett for å ha kjørt i 151 km/t på en strekning skiltet med 80 km/t som høyeste lovlige fart. Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten over straffutmålingen som endret tap av førerrett til 14 måneder. For Høyesterett ble det gjort gjeldende at domfelte burde vært idømt ubetinget fengsel, og anken ble tatt til følge. Straffen ble satt til fengsel i 18 dager og tap av førerretten i 14 måneder.

I kjennelsen, HR-2004-01914-A, var domfelte i tingretten dømt til 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kr. i bot for å ha kjørt i 102 km/t på en strekning med 50 km/t som høyeste tillatte fart. Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten, som gjorde fengselsstraffen ubetingent og tok bort boten. Domfelte anket, men anken ble forkastet av Høyesterett som mente at fartsoverskridelsen var så alvorlig at det ikke var grunnlag for annen reaksjon enn ubetinget fengsel.