Dommer og kjennelser i Høyesterett - nektelse av prøveløslatelser

Høyesterett avsa 8. juni 2004 to dommer og to kjennelser som omhandlet spørsmålet om nektelse av prøveløslatelser sperret for senere straffesaker, jf. Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1.

Avgjørelse    11. juni 2004    👤Knut Davidsen

For å se resultatet i den enkelte avgjørelse, klikk på avgjørelsen.

- Den første dommen, HR-2004-00997-A (sak nr. 2003/1640),
gjaldt spørsmålet om en straffesak skal avvises fordi tiltalte med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd var nektet prøveløslatelse fra soning av en tidligere dom under henvisning til tiltalebeslutningen, jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Saken gjaldt også straffutmåling for falsk anklage og falsk forklaring.

- Den andre dommen, HR-2004-00998-A (sak 2004/102),
gjaldt spørsmålet om nektelse av prøveløslatelse etter gjennomføring av to tredjedeler av straffen sperret for senere straffesak mot vedkommende, jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Nektelsen var begrunnet med gjentakelsesfare på grunn av ny tiltale for flere alvorlige straffbare forhold.

- Den første kjennelsen, HR-2004-00999-A (sak 2004/44),
var spørsmålet i saken om et avslag på prøveløslatelse var begrunnet i forfølgning for andre / nye straffbare forhold - her alvorlige narkotikaforbrytelser - sperret for den videre forfølgning av disse forhold, jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4. Videre var det spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil av lagmannsretten å tillate opplesning av politiforklaringen til et vitne som ikke var til stede og forgjeves forsøkt stevnet.

- Den andre kjennelsen, HR-2004-01000-A (sak 2004/395),
gjaldt spørsmålet om nektelse av prøveløslatelse sperret for senere straffesak mot vedkommende, jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Nektelsen var begrunnet dels i domfeltes atferd under soningen av straffen - herunder innsmugling av narkotika i fengselet etter endt permisjon - og dels i faren for nye straffbare handlinger i prøvetiden.