EFTA-domstolen - forbudet mot synlig tobakk

EFTA-domstolen avsa 12. september 2011 dom E-16/10 i sak mellom Philip Morris Norway AS og Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet.

Avgjørelse    12. september 2011    👤Randi Bjørhei

EFTA-domstolen avsa 12. september 2011 dom E-16/10 i sak mellom Philip Morris Norway AS og Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet.

Oslo tingrett anmodet EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i en sak som står for tingretten mellom Philip Morris Norway AS og staten v/Helse- og omsorgsdepartementet.

Saksøker reiste søksmål ved Oslo tingrett for å få forbudet mot synlig oppstilling satt til side fordi det er i strid med EØS-avtalen. Saksøker gjorde gjeldende at den nye lovgivning, som innførte forbudet mot synlig oppstilling av tobakksprodukter, innebar en ulovlig restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 11. Saksøkte avviste dette og hevdet tvert om at den nye lovgivning var forenlig med EØS-avtalen.

Følgende spørsmål ble forelagt EFTA-domstolen:

  1. Skal EØS-avtalen artikkel 11 forstås slik at et generelt forbud mot synlig oppstilling av tobakksprodukter utgjør et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriksjon på den frie bevegelighet av varer? 
  2. Forutsatt at det foreligger en restriksjon, hvilke kriterier vil være avgjørende for å fastslå om et oppstillingsforbud begrunnet i målet om redusert tobakksbruk i befolkningen generelt og blant unge spesielt, vil være egnet og nødvendig av hensyn til folkehelsen? 
     

EFTA-domstolens avgjørelse og tilhørende rettsmøterapport er tilgjengelig i basen NLX6 i Lovdatas betalingssystem.
Les saken her: 62010EJ0016

 

Bestill et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.