EFTA-domstolen - Norges manglende oppfyllelse av EØS-avtalen

EFTA-domstolen avsa 20. september 2011 dom E-5/11 mot Norge for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 7.

Avgjørelse    20. september 2011    👤Randi Bjørhei   

EFTA-domstolen avsa 20. september 2011 dom E-5/11 mot Norge for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 7.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) anla søksmål mot Norge og nedla påstand om at EFTA-domstolen skulle:

1.    erklære at Kongeriket Norge, ved å unnlate å treffe de nødvendige tiltak for å gjøre:

a.     rettsakten omhandlet i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids­område vedlegg XIII kapittel V nr. 56o (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå), tilpasset til EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1, og

b.    rettsakten omhandlet i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids­område vedlegg XIII kapittel V nr. 56oa (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2038/2006 av 18. desember 2006 om flerårig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak til bekjempelse av forurensning fra skip og om endring av forordning (EF) nr. 1406/2002), tilpasset til EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1, til del av sin interne rettsorden innenfor den fastsatte tidsfrist, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 7.

2.    pålegge Kongeriket Norge å betale saksomkostningene.

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden:

     EFTAs overvåkningsorgan anfører at Kongeriket Norge har unnlatt å gjøre forordning (EF) nr. 1891/2006 og forordning (EF) nr. 1406/2002 til del av sin interne rettsorden innenfor tidsfristene fastsatt av henholdsvis EØS-komiteens beslutning nr. 52/2007 og 81/2003.

     EFTAs overvåkningsorgan anfører at Norge skulle ha inkorporert forordning (EF) nr. 1406/2002 og forordning (EF) nr. 1891/2006 for henholdsvis mer enn sju og mer enn tre og et halvt år siden. Overvåkningsorganet anser derfor at den norske regjering har hatt mer enn tilstrekkelig tid til å innføre de tiltak som er nødvendige for å gjøre forordningene til del av sin interne rettsorden, og at den har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 7.

EFTA-domstolens dom er tilgjengelig på engelsk i basen NLX6 i Lovdatas betalingssystem. Les saken her: 62011EJ0005

For å bli kunde, bestill et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.