EMD - Avvisningsavgjørelse i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 10. juli 2012 avvisningsavgjørelse i sak mot Norge.

Avgjørelse    30. juli 2012    👤Kaja Kelder

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 10. juli 2012 avvisningsavgjørelse i sak mot Norge.

Klageren var en 43 år gammel mann som i 2008 ble dømt til fengsel i 12 år for  innførsel og oppbevaring av ca. 48 kg amfetamin m.m. Befatningen med partiet på ca. 48 kg skjedde i henhold til tingretten som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe og straffeloven § 60a ble anvendt. Klagerens anke til lagmannsretten ble ikke tatt til følge. Klageren påanket saken til Høyesterett, og anførte at det heftet feil ved saksbehandlingen på grunn av manglende begrunnelse i dommen for at han hadde begått lovbruddene som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Høyesteretts ankeutvalg kom 30. juni 2009 enstemmig fram til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å prøve anken over saksbehandlingen, og saken ble avvist.

Klageren forela saken for EMD i 2010, og anførte krenkelse av retten til en rettferdig rettergang etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 (1) (Retten til en rettferdig rettergang). Han viste til at de nasjonale domstolene ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse for domfellelsen. Domstolen kom enstemmig til at saken måtte avvises som åpenbart grunnløs etter EMK artikkel 35 (1) og (4).