EMD - Avvisningsavgjørelse i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 29. mai 2012 avvisningsavgjørelse i sak mot Norge.

Avgjørelse    31. juli 2012    👤Kaja Kelder

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 29. mai 2012 avvisningsavgjørelse i sak mot Norge.

Klageren var en iransk statsborger av kurdisk herkomst som ankom Norge i juni 2003 uten pass eller annet godkjent reisedokument. Han fryktet å bli fengslet og torturert ved retur til Iran som følge av politiske aktiviteter for Det kurdiske demokratiske parti i Iran (KDPI). Norske utlendingsmyndigheter avviste søknad om asyl, og utviste klageren på bakgrunn av alvorlige brudd på norsk utlendingslovgivning. Myndighetene fant det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren risikerte å bli forfulgt i hjemlandet.

Klageren forela saken for EMD i 2010, og anførte krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 (Retten til liv) og artikkel 3 (Forbud mot tortur). Han hevdet også at hans rett til et familieliv etter artikkel 8 var blitt krenket. Domstolen henviste til behandlingen av tre nyere avgjørelser om preliminære spørsmål mot Norge, og avviste klagen på grunn av manglende uttømming av nasjonale rettsmidler etter artikkel 35 (1) og (4).