EMD - Dom avsagt i EMD mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 4. desember 2012 dom i sak mot Norge.

Avgjørelse    13. desember 2012    👤Kaja Kelder

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 4. desember 2012 dom i sak mot Norge.

Klagerne var to søsken fra Pakistan født i henholdsvis 1985 og i 1986 som ankom Norge i 1989 sammen med deres mor på besøksvisum. Grunnet barnas spesielle situasjon ble de innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Mor og barn  oppholdt seg i Pakistan over en periode i 1992-1996. I 1995 hadde Utlendingsdirektoratet (UDI) innvilget dem bosettingstillatelse, uvitende om deres opphold i Pakistan.

I 1999 ble deres bosettings- og oppholdstillatelse tilbakekalt på grunn av at deres mor hadde fortiet for myndighetene at hun og barna i det vesentlige hadde oppholdt seg i Pakistan i nevnte periode. I 2005 ble det truffet utvisningsvedtak mot gutten. Søksmål for prøving av disse sakene i 2005-2006 førte ikke frem. I den foreliggende saken forsøkte søsknene å få forvaltningsvedtak av 2007  hvor Utlendingsnemnda (UNE)  avgjorde at tidligere vedtak fortsatt var gyldige omgjort av rettsapparatet. Borgarting lagmannsrett frifant staten v/utlendingsnemnda 14. november 2008. Dommen ble anket til Høyesterett, men ble nektet fremmet.

Etter forgjeves å ha uttømt nasjonale rettsmidler forela klagerne saken for EMD, og anførte krenkelse av EMK artikkel 8. Klagerne hevdet å ha liten tilknytning til Pakistan, og at en utvisning blant annet ville true deres familierelasjoner etter å ha bodd mesteparten av sine liv i Norge sammen med deres tante og onkel i Norge. Moren hadde gått under jorden i 2000-2001 og ble utvist i 2005. Hun døde i 2007. De hadde ikke lenger kontakt med faren, og snakket dårlig urdu. Domstolen kom enstemmig fram til at en utvisning av søskenparet ville være en klar krenkelse av deres rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv).