EMD

EMD - Dom avsagt i nordsjødykkersaken

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 5. desember 2013 dom i saken Vilnes and others v. Norway. Pionerdykkerne i Nordsjøen fikk medhold i saken mot staten.

Avgjørelse    5. desember 2013    👤Kaja Kelder   

Bakgrunnen for saken er at mellom 300 og 400 personer med varig tilknytning til Norge deltok i petroleumsrelatert dykking i perioden 1965 til 1990, den såkalte pionertiden. Som følge av dette ble det etter hvert kjent at mange hadde fått helsemessige plager. Regjeringen oppnevnte i 2001 en granskningskommisjon, Lossius-kommisjonen, som avga sin rapport i 2002 (NOU 2003:5). Kommisjonen konkluderte med at det var mye som talte for at staten hadde et rettslig ansvar for de skader som nordsjødykkerne hadde pådratt seg. Stortinget besluttet etter dette at det skulle opprettes en særlig kompensasjonsordning, i tillegg til at det ble opprettet andre erstatningsordninger. Mange nordsjødykkere mente imidlertid at de hadde erstatningskrav som oversteg disse kompensasjonsordningene, og flere av dykkerne forela sakene sine for norske domstoler.

Nordsjødykkerne har tidligere tapt i Høyesterett, som 8. oktober 2009 (HR-2009-1931-A) konkluderte med at staten ikke hadde et rettslig ansvar for helseskadene, eller brutt sine menneskerettslige forpliktelser. Klagerne i saken Vilnes and others v. Norway (no. 52806/09) var syv tidligere nordsjødykkere som anførte at den norske stat hadde krenket deres rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 (Retten til liv), artikkel 3 (Forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling) og  artikkel 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv) ved å ikke sikre at deres helse og liv ble ivaretatt under arbeidet i Nordsjøen, og ved å ikke gi tilstrekkelig informasjon om hvilken risiko og hvilke farer arbeidet kunne medføre. Domstolen konkluderte med at Norge har brutt EMK artikkel 8 ved å ikke ha sørget for at klagerne mottok grunnleggende informasjon som gjorde dem i stand til å vurdere risikoen arbeidet innebar for deres helse og liv. Domstolen fant for øvrig ingen krenkelse av EMK artikkel 2 og 3.

 

Se her for å lese et sammendrag av dommen.