EMD - Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) avsa 2. mai 2013 dom i sak mot Norge, og konkluderte med at det forelå en krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6(1) (Retten til en rettferdig rettergang). 

Avgjørelse    15. mai 2013    👤Kaja Kelder

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) avsa 2. mai 2013 dom i sak mot Norge, og konkluderte med at det forelå en krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6(1) (Retten til en rettferdig rettergang). 

Klagerne var Arne Kristiansen (klager nummer en) og Tyvik A/S (klager nummer to), et selskap med begrenset ansvar. Saken gjaldt en patentsøknad som Arne Kristiansen innleverte til Patentstyret i november 1990, og som etter en lang administrativ prosess ble avvist i september 2008. Klagerne anket ikke Patentstyrets avgjørelse videre til de nasjonale domstolene.

Klagerne anførte at den urimelig lange saksbehandlingstiden hos patentmyndighetene i praksis gjorde klagernes utøvelse av retten til tilgang til domstolene meningsløs. Dersom patentet hadde blitt meddelt ville den tjue år lange patentbeskyttelsen etter patentloven § 40 utløpe to år senere. Domstolen ga klagerne medhold, og konkluderte med at det betydelige tidsforløp samt nevnte begrensning i patentlovens § 40 medførte en begrensning i klagernes rett til tilgang til domstolene og at det følgelig forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1).