EMD

EMD - Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) avsa 15. november 2016 dom i saken A and B v. Norway (no. 24130/11 og 29758/11). Norge fikk medhold i saken som ble behandlet i Storkammer.

Avgjørelse    16. november 2016    👤Gudrun Wikheim Amble   

Saken gjaldt to norske investorer som var ilagt både tilleggsskatt og fengselsstraff for skatteunndragelser. De hevdet at staten hadde brutt forbudet mot dobbeltstraff og at deres rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) protokoll 7 artikkel 4 ( Rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger) var blitt krenket. 

Staten hevdet at dette var lovlig parallellforfølgning og det var EMD enig i. Domstolen konkluderte med at klagernes rettigheter etter konvensjonen ikke var blitt krenket. 

Se her for å lese et norsk sammendrag av dommen.