EMD

EMD - dom i Se og Hør-saken

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 16. januar 2014 dom i saken LILLO-STENBERG AND SÆTHER v. NORWAY (no. 13258/09). Klagerne fikk ikke medhold i saken mot staten.

Avgjørelse    16. januar 2014    👤Gudrun W. Amble   

Bakgrunnen for saken er at ukebladet Se og Hørs fotograf tok bilder på bryllupsfesten til Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg i august 2005, til tross for at paret ikke ønsket offentlighet rundt hverken bryllupet eller festen. Ekteparet mente at fotograferingen var et så alvorlig brudd på vernet av deres privatliv at ytringsfriheten måtte vike. Paret fikk medhold i både Oslo tingrett (TOSLO-2006-87089) og Borgarting lagmannsrett (LB-2007-14569). Høyesterett (HR-2008-1480-A) konkluderte derimot med at selv om Se og Hørs dekning brøt med personvernet, var det hverken krenkende eller belastende for Sæther og Lillo-Stenberg.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg konkluderte med at ekteparets rettigheter etter den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv), ikke var krenket.  

Se her for å lese et sammendrag av dommen.