EMD - Dom i tomtefestesaken

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 12. juni 2012 dom mot Norge i den såkalte tomtefestesaken. Klagerne, Berit Mogan Lindheim m.fl., klaget den norske staten inn for EMD i 2008. Grunneiernes hovedpoeng i klagen var at tomtefestelovens § 33 krenker Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) første protokoll artikkel 1 (Vern om eiendom) fordi paragrafen gir tomtefestere rett til, ved festetidens utløp, å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere. De hevdet at dette var et uberettiget inngrep i eiendomsretten.

Avgjørelse    14. juni 2012    👤Kaja Kelder   

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 12. juni 2012 dom mot Norge i den såkalte tomtefestesaken. Klagerne, Berit Mogan Lindheim m.fl., klaget den norske staten inn for EMD i 2008. Grunneiernes hovedpoeng i klagen var at tomtefestelovens § 33 krenker Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) første protokoll artikkel 1 (Vern om eiendom) fordi paragrafen gir tomtefestere rett til, ved festetidens utløp, å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere. De hevdet at dette var et uberettiget inngrep i eiendomsretten.

Bakgrunnen for saken var endringer i tomtefesteloven som fikk virkning fra 1. november 2004 og «Øvre Ullern-dommen» av 27. september 2007 (HR-2007-1593-P).

Domstolen konkluderte enstemmig med at Norges nevnte tomtefesteregler klart krenker EMK første protokoll artikkel 1, og overprøvde dermed Høyesteretts avgjørelse.