EMD - Norge fikk medhold i menneskerettsdomstolen

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) ga norske myndigheter medhold i dom avsagt 14. mars 2013, og konkluderte med at norske skattemyndigheter ikke har forbrutt seg mot menneskerettighetene til tre selskaper.

Avgjørelse    25. mars 2013    👤Kaja Kelder   

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) ga norske myndigheter medhold i dom avsagt 14. mars 2013, og konkluderte med at norske skattemyndigheter ikke har forbrutt seg mot menneskerettighetene til tre selskaper.

Klagerne var tre selskaper som alle er registrert i Bergen. Selskapene har ført en sak mot norske myndigheter vedrørende  gyldigheten av ligningskontorets  pålegg om å legge frem kopier av alle data på en felles server for gjennomsyn i forbindelse med bokettersyn av den ene skattyteren. Høyesterett kom 20. november 2007 enstemmig fram til at ligningsmyndighetene hadde adgang til å gjennomgå og kopiere skattyters elektroniske arkiv på tross av at serveren inneholdt arkiv fra flere skattytere og arkivene ikke var adskilte, jf. ligningsloven § 4-10 nr. 1 bokstav b.

Klagerne forela saken for EMD, og anførte krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. De hevdet at deres rett til respekt for privatliv, hjem og korrespondanse var krenket.

Domstolens flertall kom fram til at norske myndigheter hadde handlet innenfor sin skjønnsmargin, og at det ikke forelå noen krenkelse av artikkel 8 i denne saken.