EMD

EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 18. desember 2014 dom i saken N.A. v. Norway (no. 27473/11), og konkluderte med at det ikke forelå noen krenkelser av klagerens rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Avgjørelse    14. januar 2015    👤Kaja Kelder   

Klageren er en kvinnelig norsk statsborger født i 1986 som sammen med sin mann i 2010 ble dømt for grov vold og mishandling av sine to små barn. Etter anke ble foreldrene frifunnet for kravet om straff, men dømt til å betale begge barna oppreisningserstatning. Foreldrenes anke til Høyesterett ble nektet fremmet (HR-2010-1889-U).

Moren forela saken for EMD i 2011, og anførte at hennes rettigheter etter EMK artikkel 6 ( Retten til en rettferdig rettergang) var blitt krenket.

Domstolen konkluderte med at det ikke forelå noen krenkelser av klagerens rettigheter.

Se her for å lese det norske sammendraget av dommen.