EMD

EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 17. desember 2015 dom i saken Kristiansen v. Norway (no. 1176/10), og konkluderte med at det forelå krenkelse av klagerens rettigheter etter (EMK) artikkel 6 nr. 1.

 

Avgjørelse    21. desember 2015    👤Kaja Kelder   

Klageren er en norsk mannlig statsborger født i 1984 som 5. februar 2009 i Borgarting lagmannsrett (LB-2008-160145) ble idømt ubetinget fengsel i ett år for overtredelse av blant annet straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav a jf. § 49 for et voldtektsforsøk på en 17 år gammel jente. Han ble også dømt til å betale fornærmede oppreisningserstatning på 60 000 kroner.

Han anket saken til Høyesterett som 26. juni 2009 (HR-2009-1337-A) under dissens forkastet anken. Saken for Høyesterett gjaldt habiliteten til et lagrettemedlem som hadde kjennskap til fornærmede. Flertallet fant ikke at lagrettemedlemmets kjennskap til fornærmede kunne gi inntrykk av identifikasjon med fornærmede eller på annen måte svekke tilliten til lagrettemedlemmets upartiskhet.

Klageren forela saken for EMD i 2009 og anførte at hans rettigheter etter  Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)  artikkel 6 ( Retten til en rettferdig rettergang) var blitt krenket.

Domstolen konkluderte med at det forelå krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1.

Se her for å lese sammendraget av dommen.