EMD

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste).

Nyhet    30. juli 2014    👤Kaja Kelder   

Bakgrunnen for saken var en rettslig prøving av forvaltningsvedtak om avslag på asylsøknad og etterfølgende utvisning for 5 år av en kurder med tyrkisk statsborgerskap. Han fikk sin søknad om asyl i Norge avslått i 2000 og i 2008 ble det fattet vedtak om utvisning for fem år på bakgrunn av langvarig opphold og arbeid uten arbeidstillatelse, samt en dom for legemsbeskadigelse, jf. straffeloven § 229, jf. § 232. Høyesterett konkluderte i dom 26. november 2010 (HR-2010-2033-A) med at vilkåret for utvisning etter utlendingsloven av 1988 (opphevet) § 29 bokstav a var oppfylt og at den straffbare handlingen oppfylte vilkåret i § 29 bokstav c.

Hans kone og to sønner kom til Norge og søkte asyl i mai 2003, men søknaden ble opprinnelig avslått. I 2005 fikk de et tredje barn. Kona fikk etter hvert arbeids- og oppholdstillatelse og barna oppholdstillatelse. Det var blitt lagt vekt på barnas tilknytning til riket og datterens særlige behov. Kona og barna fikk i 2012 norske statsborgerskap. Mannen bor nå i Tyrkia og hans kone og tre barn bor i Norge.  

Familien forela saken for EMD og anførte krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv). De hevdet at utvisningen av faren til Tyrkia hadde splittet familien og at norske myndigheter ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til datterens interesser og spesielle behov. Domstolen ga klagerne medhold og konkluderte med at deres rettigheter etter EMK artikkel 8 var blitt krenket.  

Lovdata vil legge ut et sammendrag av dommen her når det foreligger.