Hummer

Endring i fredningsområdene for hummer

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. september 2016 endring i forskrift om fredningsomrdåde for hummer ved å utvide til områder i Vestfold og Hordaland og endre de eksisterende områdene.

Lovtidend    23. september 2016    👤Knut Davidsen

Forskrift 9. september 2016 nr. 1087 om endring i forskrift om fredningsområder for hummer utvider de fredete områdene i § 1 til også å gjelde Sandø og Stauper i Vestfold og i en ny § 2 er det vedtatt begrensninger i hummerfiske i Granvin, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang. Det er også vedtatt endringer i områdene ved Bolærne, Kragerø og Flødevigen. De nye områdene er vist ved kart i forskriften.

Grunnen til den utvidete fredningen er at forskning har vist at fredning av hummer har en gunstig effekt på bestanden, som øker både i fredningsområde og i de tilstøtende områdene. Endringene trer i kraft 1. oktober 2016 og de nye områdene vil bli kontrollert på samme måte som de eksisterende områdene.