Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Endring i politiloven

Fra 1. desember 2015 trer endringene i politiloven som gir lovhjemmel for bruk av militær makt ved bistand til politiet i kraft.

Lovtidend    1. desember 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 4. september 2015 nr. 86 om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) endrer § 20 og innfører ny § 27 a i politiloven. Endringene innebærer en oppfyllelse av kravet i Grunnloven § 101 tredje ledd om lovhjemmel for bruk av militær makt mot innbyggerne ved Forsvarets bistand til politiet. Lovendringen gir en angivelse av yttergrensene for Forsvarets potensielle maktbruk. Samtidig trer endringer 27. november 2015 nr. 1362 i instruks om Forsvarets bistand til politiet i kraft, se instruks 22. juni 2012 nr. 581 om bistand til Forsvaret.