Endringer i påtaleinstruksen - styrking av fornærmede og etterlattes rettigheter

I statsråd 25. september 2009 ble det i påtaleinstruksen vedtatt endringer for å styrke fornærmede og etterlattes rettigheter under behandlingen av alvorlige straffesaker.

Lovtidend    25. september 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 25. september 2009 ble det i påtaleinstruksen vedtatt endringer for å styrke fornærmede og etterlattes rettigheter under behandlingen av alvorlige straffesaker.

Endringene i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) innebærer i alvorlige straffesaker blant annet at fornærmede og etterlatte  har rett til å få en egen kontaktperson i politiet under etterforskningen, at de kan utpeke en stedfortreder som kan motta informasjon fra politiet og påtalemyndigheten på deres vegne og at det i saker om alvorlige integritetskrenkelser gis rett til å få en samtale med aktor før hovedforhandlingen. Varslingen fra politiet og påtalemyndigheten til fornærmede under etterforskingen blir utvidet. Alle fornærmede med bistandsadvokat og etterlatte gis rett til varsel om varetektsfengsling og løslatelse fra varetekt. Endringene trer i kraft 1. november 2009.