Endringer i sjøloven - i kraft 1. november 2006

Lov 17. juni 2005 nr. 88 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) trer i kraft 1. november 2006. Les den ajourførte sjøloven her.

Lovtidend    1. november 2006    👤Knut Davidsen

Endringsloven innebærer at Norge har sagt opp London-konvensjonen av 19. november 1976 om avgrensing av ansvaret for sjørettslige krav. Dette er gjort ved at 1976-konvensjonen er endret ved en protokoll av 2. mai 1996 (1996-protokollen), som Norge holder fast ved. Denne konvensjonen gir høyere ansvarsgrenser enn 1976-konvensjonen.

Endringene innebærer også at reglene i sjøloven kapittel 9, som gjennomfører særskilte (høyere) ansvarsgrenser for krav som gjelder heving, fjerning m.m. av skip, last og bunkersolje etter sjøulykker, jf. sjøloven §172 første ledd nr. 4 og nr. 5, endres.

Avgrensningsbeløpet for skader på passasjerer i sjøloven § 422 første ledd økes fra 175.000 SDR for hver passasjer (ca. 1.750.000 kr) til 400.000 SDR (ca. 4 millioner kr) for hver passasjer.

Avgrensingsbeløpet for borerigger i sjøloven § 507 økes fra henholdsvis 12 og 20 millioner til 36 og 60 millioner SDR. Beløpene har vært uendret siden 1983.

Les forarbeidene til lovendringene her.