Fotballbråk

Er det trygt å gå på fotballkamp?

De seneste årene har det vært tilløp til bråk og vold i tilknytning til flere fotballkamper her i landet, med fotballsupportere og fotballpøbel («casuals» eller «football hooligans») i sentrum for begivenhetene.

Artikkel    23. juli 2014    👤Jon D. Bech   

Etter l ov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 7 kan politiet gripe inn for å sikre den offentlige ro og orden, for å ivareta sikkerheten til enkeltpersoner og allmennheten og for å avverge eller stanse lovbrudd. Politiet kan i slike tilfeller regulere ferdselen og forby opphold i bestemte områder. Politiet kan også visitere personer eller kjøretøyer og konfiskere våpen og andre farlige gjenstander. Politiet har også hjemmel til å avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer og kreve at områder blir evakuert.

Politiloven bestemmer i § 25 at arrangører av bl.a. idrettsarrangementer hvor alle har adgang kan pålegge arrangøren å dekke helt eller delvis utgifter til politioppsyn. Det kan bare kreves dekning for politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementet og som tidsmessig står i direkte forbindelse med avviklingen av arrangementet. Politiloven § 26 bestemmer at det er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden. Dette er imidlertid ikke til hinder for at det etableres vakt som tar sikte på å beskytte personer eller eiendom eller at arrangør av et åpent idrettsarrangement etablerer vakthold for å opprettholde ro og orden ved arrangementet.

Et eksempel på politiets inngripen var da en fotballsupporter i mars 2014 ble ilagt besøksforbud til den lokale stadion, andre arenaer hvor "hans" lag spilte og samtlige serveringssteder i kommunen, dette med hjemmel i politiloven § 7. Supporteren anket til tingretten, som stadfestet forbudet. Han anket, men lagmannsretten kom i en kjennelse til samme resultat som tingretten, et besøksforbud utgjorde ikke et uforholdsmessig inngrep, og besøksforbudet ble opprettholdt. Anke til Høyesterett ble forkastet.