EU flagg

EU-domstolen sidestiller e-bøker og trykte bøker

Forlag og forfattere kan ikke nekte bibliotek å låne ut e-bøker, sier EU-domstolen. 

Artikkel    16. november 2016    👤Randi Bjørhei

Bakgrunnen for  EU-domstolens nylige uttalelse, er en sak mellom den nederlandske bibliotekforeningen og Stiching Leenrecht, en rettighetshaverorganisasjon som administrerer rettighetene til forfattere. I Nederland har bibliotekene rett til å kjøpe inn og låne ut alle fysiske bøker. Når det gjelder e-bøker, er utlån derimot basert på at bibliotekene har en lisensavtale med rettighetshaverne. Bibliotekforeningen mente imidlertid at det samme utlånsregime som gjelder for fysiske bøker, også må gjelde for e-bøker, og gikk til sak for å få fastslått dette.

Den nederlandske domstolen stilte spørsmål til EU-domstolen om forståelsen av utleiedirektivet (2006/115/EF). Direktivet fastsetter blant annet regler om utleie, utlån, opptak og kringkasting av opphavsrevsrettslig beskyttede verk. Sentralt i denne saken er at opphavsmannens enerett til å tillate eller forby utleie og utlån av sitt verk, iht. artikkel 6 i direktivet ikke gjelder ved offentlig utlån, såfremt opphavsmennene får et rimelig vederlag for dette. EU-domstolen klargjør i sin uttalelse at denne bestemmelsen også kommer til anvendelse på digitale bøker, på lik linje med fysiske bøker.

Uttalelsen innebærer at forfattere og forlag ikke kan nekte bibliotek å låne ut e-bøker. Samtidig sier EU-domstolen at direktivet ikke er til hinder for at medlemslandene fastsetter ytterligere vilkår utover det som fremgår av direktivet, for å beskytte opphavsmennenes rettigheter. Et eksempel på dette er nederlandske regler som krever at den digitale utgaven er kommet på markedet med rettighetshaverens samtykke. Domstolen sier også at unntaksregelen for offentlig utlån ikke får anvendelse på e-bøker som er skaffet fra en ulovlig kilde, for eksempel en piratutgave.

Avgjørelsen har vakt stor oppmerksomhet i den europeiske forlagsbransjen. Danmark har en lignende ordning som Nederland, hvor bibliotekene har rett til å kjøpe og utlåne alle fysiske bøker, mens forlag og forfattere kan bestemme om de ønsker at e-bøker skal kunne lånes ut. Flere aktører har debattert om dette systemet må endres som følge av dommen, se for eksempel artikler i Politiken og Kristeligt Dagblad.

I Norge har det vært et prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske biblioteker. Prosjektet ble avsluttet i 2015, og Kulturrådet har vedtatt at e-bøker tas inn i de norske innkjøpsordningene på permanent basis. På denne bakgrunn er det usikkert om avgjørelsen får noen store konsekvenser for utlån av e-bøker ved norske biblioteker.


Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra Stortingets EU/EØS-nytt 16. november 2016.