Artikkelbilde for Europalov-artikler

EUs tredje energimarkedspakke

Nesten åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. 

Artikkel    6. mars 2017    👤Randi Bjørhei

Utkastet til EØS-komitebeslutning ble 3. mars 2017 sendt til Rådet for klarering ettersom det inneholder en rekke tilpasninger og unntak. Energipakken inneholder tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet opprettelse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundling, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER anbefaler partene å benytte "ESA-modellen" som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

Rådet mottok samtidig utkast til EØS-komitebeslutning for et knippe av rettsakter fra 2011-2014 knyttet til CO2-utslippskrav til varebiler. Også her foreslås det at ESA gis fullmakt til å utøve sanksjonsmyndighet som i rettsaktene er tillagt en EU-institusjon, i dette tilfellet Kommisjonen.


Les mer om saken på europalov.no