Fastlegeordningen

Kongen i statsråd har 8. juni 2001 fastsatt at lov 14. april 2001 nr. 33 om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen) trer i kraft straks. En ajourført versjon av loven finnes her. Lov 4. juli 1991 nr. 53 om forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten oppheves fra samme dato.

Lovtidend    8. juni 2001    👤Knut Davidsen