Finanger II - Dom fra Oslo tingrett

Oslo tingrett avsa 13. mars 2003 dom i Finanger II-saken. Saken gjelder krav om erstatning som følge av statens uriktige gjennomføring av EFs motorvognforsikringsdirektiver i norsk rett i henhold til forpliktelsene i EØS-avtalen.

Avgjørelse    14. mars 2003    👤Randi Bjørhei   

Finanger var passasjer i en personbil der føreren var påvirket av alkohol. Bilen kjørte av veien, og Finanger ble alvorlig skadd. Ved Høyesteretts plenumsdom (Rt 2000 1811 Finanger I) ble forsikringsselskapet ved dissens 10-5 frifunnet. Det var enighet i Høyesterett om at bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b var i strid med motorvognforsikringsdirektivene som var gjort til en del av EØS-retten. Flertallet la til grunn bilansvarslovens klare ordlyd. Mindretallet ville gi EØS-retten forrang. Finanger reiste deretter sak mot staten (Finanger II-saken). Finanger aksepterte en erstatningsreduksjon på 30 % for medvirkning. Tingretten fant at vilkårene er til stede for statlig erstatningsansvar etter norsk EØS-basert erstatningsrett.
Les hele dommen her.

Dommer fra Oslo tingrett er tilgjengelige gjennom abonnement i Lovdatas betalsystemer. Du kan tegne et abonnement på Lovdatas betalsystemer ved å klikke her.