Fingeravtrykket fyller 100 år

I dag, 14. oktober 2010, er det 100 år siden den første straffedommen med fingeravtrykk som det avgjørende bevis ble rettskraftig. Lovdata markerer jubileet med å gjøre byretts- og lagmannsrettsdommene tilgjengelig.

Søketips    14. oktober 2010    👤Lovdata

Våren 1910 ble det utført en rekke innbruddstyverier i private boliger i Kristiania. De stjålne gjenstandenes verdi var etter datidens forhold betydelige – rundt 200 kr. Gjennombruddet i etterforskningen kom etter at det ble funnet identiske fingeravtrykk på en dørrute i Skovveien og på en saftflaske i Huitfeldts gate. Avtrykket av langfingeren og ringfingeren inneholdt en slynge som åpnet seg til høyre. I den innerste slyngen i begge avtrykk av langfingeren var et lite arr som skar over tre av langfingerens linjer.

Signalementkontoret sammenlignet funnene med fingeravtrykkortet til en gammel kjenning av politiet og fikk fulltreff. Den 17 år gamle gjengangeren ble således ettersøkt, arrestert og siktet sammen med den 3 år eldre broren.

I byretten ble broren ved domsavsigelsen 5. september 1910 frifunnet, mens 17-åringen ble dømt til 1 års fengsel. Forklaringene til de sakkyndige – Signalementkontorets leder, politibetjent Waldemar Hansen, og stadskemiker Ludvig Henrik Benjamin Schmelck – ble lagt til grunn. De hadde i retten med bestemthet uttalt at de nevnte avtrykkene måtte tilhøre tiltalte nr. 2, og retten tok her avgjørende hensyn til det ovennevnte arret som hadde blitt gjenfunnet på nøyaktig samme sted på alle de tre avtrykkene.

17-åringen anket dommen til lagmannsretten, hvor fengselsdirektør Anders Daae, som hadde spesialisert seg på fingeravtrykk og utarbeidet et eget klassifiseringssystem, ble innkalt som nytt sakkyndig vitne. Lagmannsretten lot seg overbevise av demonstrasjonen som den sakkyndige holdt i forbindelse med rettsforhandlingene 14. oktober 1910. Byrettens dom på 1 års fengsel ble dermed opprettholdt og gjort rettskraftig.

 

Kilder: Foruten rettsavgjørelsene fra Kristiania byrett og Eidsivating lagmannsrett har vi lest litt om saken i Waldemar Hansens bok «Litt om fingeravtrykk» fra 1925. En stor takk rettes til Kaja D. Krogsæter, leder for Kvalitetssikringsgruppen i Kripos’ fingeravtrykksseksjon, som har vært behjelpelig med å fremskaffe dokumentene fra byretten og lagmannsretten.

 

Straffeloven § 62 og § 258 slik de lød i 1910

§ 62. Har nogen i samme eller i forskjellige Handlinger forøvet flere Forbrydelser eller Forseelser, som skulde have medført Fængsel eller Hefte, anvendes en fælles Frihedsstraf, der maa være strengere end den høieste for nogen enkelt af Forbrydelserne eller Forseelserne fastsatte Lavmaalsstraf og ikke i noget Tilfælde maa overstige den høieste Straf, som for nogen af dem er lovbestemt, med mer end det halve. Den fælles Frihedsstraf fastsættes som Regel til Fængsel, hvor nogen enkelt af de strafbare Handlinger vilde have medført saadan Straf.

            Forsaavidt nogen af Forbrydelserne eller Forseelserne skulde have medført Fængsel, idømmes, ogsaa naar Hefte anvendes, de samme Tillægsstraffe, som om Fængsel var blevet anvendt.

§ 258. Tyveriet er grovt, saafremt der stjæles

  1. i eller fra Hus, Skib, Jernbanevogn eller noget Rum i saadanne, lukket Gaardsrum eller lignende Opbevarings- eller Tilholdssted, hvortil den skyldige i Hensigt at stjæle har banet sig eller nogen anden Adgang ved Indbrud (§ 147, 1ste Led) eller ved Hjælp af Stige, Reb eller andet særligt Redskab, eller
  2. ved Nattetid paa et Sted, der da pleier at holdes stængt, af en Person, som har indsneget sig der i Hensigt at stjæle, eller
  3. i eller fra Hus, Skib, Jernbanevogn, lukket Gaardsrum eller lignende Opbevarings- eller Tilholdssted, fra derværende Skab, Kiste, Skuffe eller lignende Gjemme, der enten paa Stedet eller efter at være bragt andetstedshen opbrydes ved Vold eller aabnes ved Hjælp af Dirik eller falsk Nøgel eller ret Nøgel, som ulovlig er fravendt Besidderen, eller
  4. paa Marken Hest, Hoppe eller Føl, Okse, Ko eller Kalv, Ren eller Simle, Faar, Gjed eller Svin.