Flere lover i kraft 1. juli 2006

I tillegg til lovene nevnt i nyhet 5. juli 2006 trer to endringslover til straffeprosesloven, domstolloven og enkelte andre lover i kraft 1. juni 2006.

Lovtidend    6. juli 2006    👤Knut Davidsen   

  • Lov 28. juni 2002 nr. 55 om endringer i straffeprosessloven mv., gjelder endringne i § 98, § 102 første ledd annet punktum, § 103 annet ledd første punktum og § 183 første ledd.

  • Lov 21. desember 2005 nr. 130 om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover, gjelder endringene i lov 8. februar 1980 nr. 2 § 2-5 tredje ledd, § 4-3, § 5-2 tredje ledd og § 5-8 i avsnitt III, avsnitt VII, avsnitt VIII og avsnitt X.