Flere lover som trådte i kraft 1. januar 2007

I tillegg til lovene listet opp i nyhet 29. desember 2006 er det fem endringslover til som trådte i kraft 1. januar 2007.

Lovtidend    4. januar 2007    👤Knut Davidsen   

I tillegg til lovene listet opp i nyhet 29. desember 2006 er det fem endringslover til som trådte i kraft 1. januar 2007.

  • Lov 10. juni 2005 nr. 52 om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard - ikrafttredelsen gjelder hele loven.
  • Lov 30. juni 2006 nr. 45 om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v. – ikrafttredelsen gjelder hele loven.
  • Lov 22. desember 2006 nr. 98 om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv. – ikrafttredelsen gjelder hele loven med unntak av § 5 første og annet ledd i lov om pensjonsordning for apoteketaten.
  • Lov 22. desember 2006 nr. 103 om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.) – ikrafttredelsen gjelder hele loven.
  • Lov 22. desember 2006 nr. 104 om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram – ikrafttredelsen gjelder hele loven.