Flere lover som trer i kraft 1. januar 2004

I tillegg til ikrafttredelser nevnt i nyhetene Lover som trer i kraft 1. januar 2004 og Statsråd 19. desember 2003 følger flere ikrafttredelser som vi tatt fra statsrådslisten og for noen av lovene ved melding fra ansvarlig departement.

Lovtidend    23. desember 2003    👤Knut Davidsen   

  • Lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet).

  • Lov 20. desember 2002 nr. 107 om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet).

  • Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova). § 1-4

  • Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova). § 1-5, § 14-12 nr. 11 ny § 3a i eierseksjonsloven og § 14-12 nr. 13.

  • Lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv.

  • Lov 4. juli 2003 nr. 77 om endringer i vegtrafikkloven mv. (Domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv).

  • Lov av 26. september 2003 nr. 95 om endringer i lov 15 juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) for den offentlige helsetjenesten. Den gjelder derfor ikke for helsehjelp gitt utenfor den offentlige helsetjenesten.

  • Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) med unntak av §§ 2-7 t.o.m. 2-12, kapittel 4 og § 7-7 nr. 1, dvs. at lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi §§ 2-5 t.o.n. 2-7, kapittel 5 og kapittel 8.

  • Lov 12. desember 2003 nr. 115 om statleg varekrigsforsikring.