Flere lover som trer i kraft 1. januar 2005

Her følger en liste over flere lover som trer i kraft 1. januar 2005. Ikrafttredelsene er vedtak fra 17. og 21. desember 2004, som ble kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I i dag 21.desember 2004. Se flere ikrafttredelser i nyhet 20. desember 2004.

Lovtidend    21. desember 2004    👤Knut Davidsen   

  • Lov 5. mars 2004 nr. 13 om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskningsorgan for politiet og påtalemyndigheten).
  • Lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover – gjelder for endringene i panteloven § 3-6, § 3-8 annet ledd første punktum, § 3-9 tredje ledd og § 3—10 annet ledd, endringen i konkursloven § 138, endringene i dekningslovens § 3-7 tredje ledd og § 7-10 fjerde ledd og endringen i forsikringsavtaleloven § 16-1 fjerde ledd.
  • Lov 10. desember 2004 nr. 80 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet) – gjelder forsikringsvirksomhetslovens § 2-1 nytt annet ledd og del II og III i endringsloven.

Alle lover som endres av lovene nevnt her vil fra 1. januar 2005 finnes i ajourført versjon på Lovdatas hjemmesider, teksten til lovene nevnt over finner du i Norsk Lovtidend avd. I.