Krysser i boks

Forbrukerombudets oppgaver

Forbrukerombudet er et frittstående forvaltningsorgan etablert i 1973 med betegnelsen Forbrukerombudsmannen. Forbrukerombudets oppgave er å føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester og standard kontraktsvilkår er i samsvar med lovverket.

Artikkel    17. april 2015    👤Jon D. Bech   

Forbrukerombudet skal ut fra hensynet til forbrukerne føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll av markedsføring og avtalevilkår m.v. (markedsføringsloven) og forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.  Forbrukerombudet behandler saker både på eget initiativ og på grunnlag av klager fra forbrukere og næringsdrivende. Forbrukerombudets avgjørelser kan påklages til Markedsrådet. Forbrukerombudet mottar omlag 8.500 henvendelser i året og har kontorer i Oslo og Trondheim.

Forbrukerombudet har også tilsyn med deler av lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven), bl.a. bestemmelsene om at det i radio- og fjernsynsendinger ikke må sendes reklame som er særlig rettet mot barn eller reklame i tilknytning til barneprogrammer.

Forbrukerombudet er tillagt tilsynet med reglene fastsatt i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) kapittel 3 og forskrift 1.oktober 2004 nr. 1340 om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukt. Forbrukerombudet fører også tilsyn med lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom m.v. og forskrift 11. desember 2003 nr. 1501 om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Videre har Forbrukerombudet håndhevingsansvaret for forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysninger for varer og tjenester, herunder prisopplysninger om gravferdstjenester, transport, salg av elektrisk kraft, tannlegetjenester og serveringssteder. Ombudet er også tillagt ansvaret for å følge opp lov 29. juni 2007 nr. 86 om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer og lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter).

Forbrukerombudet blir utnevnt for en periode på seks år ad gangen.

Forbrukerombudet må ikke forveksles med Forbrukerrådet, som er en interesse- og serviceorganisasjon for forbrukerne og som gir informasjon om forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og tjenester. Forbrukerrådet behandler – i motsetning til Forbrukerombudet – klager på varer og tjenester.