Force majeure

Force majeure  eller vis major  er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd. På engelsk brukes ofte ”act of god” som fellesbetegnelse på slike hendelser. Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll.  Det er videre krav om at den som rammes av force majeure-hendelsen,  ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser.

Søketips    14. november 2012    👤Lovdata   

Force majeure  eller vis major  er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd. På engelsk brukes ofte ”act of god” som fellesbetegnelse på slike hendelser. Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll.  Det er videre krav om at den som rammes av force majeure-hendelsen,  ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser.

Etter norsk rett kan force majeure både anvendes som et lovhjemlet begrep og som et kontraktsmessig begrep for å bli fritatt for kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar så lenge force- majeure-situasjonen varer ved.

Force majeure-begrepet benyttes i mange av de mest brukte standardkontraktene i Norge. I mange force majeure-bestemmelser i kontraktsforhold gis partene anledning til å heve eller si opp kontrakten når force majeure-situasjonen har vart en viss tid, vanligvis 3 – 6 måneder.

I moderne rett benyttes uttrykket ofte om den opphørsgrunn for en forpliktelse som henger sammen med at uforutsette og uavvendelige begivenheter gjør det umulig for en debitor å oppfylle sine forpliktelser. Force majeure innebærer da ansvarsfrihet for skyldneren.

Den som rammes av force majeure må varsle den annen part om dette innen rimelig tid. Det kreves ofte at slik varsel også skal gis når force majeure-situasjonen opphører. Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar eller at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.

Bestemmelser om force majeure finnes blant annet  i kjøpsloven §27, §40 og §57; vekselloven §54  og sjekkloven §48.  I disse lovene benyttes uttrykkene ”uovervinnelig hindring” og ”hindring utenfor kjøperens kontroll”.

 I folkeretten benyttes også begrepet force  majeure, og det refereres da til uimotståelige eller uforutsette hendelser utenfor statens kontroll,  som setter staten ute av stand til å gjennomføre internasjonale forpliktelser.