Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fastsatte 30. januar 2015 forskrift om adopsjon av barn fra utlandet.

Lovtidend    3. februar 2015    👤Knut Davidsen   

Den nye forskriften gir blant annet regler om virkeområde og formål, hvem som kan adoptere, krav til adopsjonssøkerne, og utredning av søkerne, om forhåndssamtykke og dokumentasjonskrav. Forskriften er hjemlet i lov om adopsjon (adopsjonsloven) § 16 e og skal tydeliggjøre saksbehandling og krav til søkere ved adopsjon av barn fra utlandet.  Forskriften bygger i stor grad på tidligere retningslinjer om utenlandsadopsjon og fastsetter at det skal foretas en helhetlig vurdering av om søkerne er egnet for å adoptere. Adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk før  forhåndssamtykke gis. Forskriften trer i kraft 1. februar 2015, fra samme tid overføres oppgaven med å utrede adoptivsøkere fra kommunene til regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten ( Bufetat). Les mer om  den nye forskriften her.